Föreläsare


Utöver sin bakgrund som läkemedelsforskare har Ulf Bremberg en lång erfarenhet inom industrin och är medgrundare till sex företag. Hans senaste företag är HumanKindLabs (tidigare Osmond Labs) som ligger bakom den första kliniska prövningen med psykedelika i Sverige.

Samhället står inför stora utmaningar med psykisk ohälsa, särskilt depression. Långt ifrån alla blir hjälpta av antidepressiva läkemedel, även i kombination med psykoterapi. 

Psykedelika med terapeutisk support visar mycket lovande resultat vid behandling av bla PTSD och depression. Det är en helt ny typ av behandling där psykedelika kan sägas öppna upp för insikter och förändring, vilket tillsammans med terapi kan ge snabba och varaktiga förändringar. Behandlingar med MDMA och psilocybinterapi är på väg, men terapi med ketamin är möjlig redan idag i Sverige. Föreläsningen beskriver vårt initiativ att starta den första kliniken.
Utöver sin tjänst på på Institutionen för psykologi i Uppsala arbetar Katja även privat som psykoterapeut, terapihandledare och utbildare. I 25 år har affektfokuserad psykodynamisk terapi varit hennes specialområde.

I föreläsningen presenteras framträdande inslag i APT och några av glädjeämnen och svårigheterna med arbetet.
OBS: Denna föreläsning kommer hållas på engelska! 

Through a lens of psychology, my work explores how children and adults learn about their world through digital and physical play and different forms social interaction, and the role of family and environment. Through a lens of game studies, I explore how our understanding of the psychology of play can inform teachers, educators, and game designers to create experiences the promote positive outcomes for development and learning. 

Play provides opportunities and affordances for self-driven exploration, learning, and goals. Play and playgrounds are often conceptualized and studied in a context of a literal physical space of play, but today, playgrounds are just as common in a digital space. 

I will talk about our work at the Games & Society Lab at Campus Gotland UU that demonstrates the ways children and adults learn through play and the effects of digital media on learning. In particular, I will discuss a new project examining digitalization in preschools, the ”digital-divide”, and the impact this has on education for sustainability in preschools and families in Sweden and Bhutan.
Det pratas om en våg av psykisk ohälsa, särskilt bland yngre. Men vad är egentligen livet och vad är sjukdom? Har antalet personer med svårigheter blivit fler, eller har vi flyttat gränsen mellan friskt och sjukt? Hur har den psykiatriska diagnosen fått en så framträdande plats för att förklara lidande, och vad hände med andra förklaringar?
Lotta har tidigare forskat inom bl.a. antidepressiva läkemedel, stressfysiologi, samt kring djurmodeller för psykiska sjukdomar.

Denna föreläsning kommer behandla aspekter på hur läkemedel, med fokus på psykofarmaka, påverkar fr.a. tre globala mål; god hälsa och välbefinnande, hållbar konsumtion och produktion, samt ekosystem och biologisk mångfald. 

Läkemedel räddar liv och förbättrar människors hälsa, men kan också ge upphov till mycket lidande genom biverkningar som avsevärt försämrar välbefinnandet och funktionsnivån. Det är därför viktigt att patienter inte tar läkemedel i onödan, eller högre doser än nödvändigt. Dessutom kan andra läkemedel, men även viss mat och bl.a. tobak, interagera med läkemedlet man tar, vilket kan öka risken för biverkningar. 

Läkemedel läcker idag ut i våra vattendrag, vilket är ofrånkomligt då många inte fullständigt bryts ner i kroppen, utan kommer ut med urinen och avföringen, och reningen av avloppsvattnet inte är tillräckligt effektiv. Läkemedel är biologiskt aktiva substanser och kan därför ge allvarlig påverkan på fr.a. vattenlevande organismer. Idag har en del regioner lagt in miljöaspekter vid rekommendationer av läkemedel. Ett annat stort problem är att mycket av de läkemedel som förskrivs eller inhandlas receptfritt aldrig används, utan slängs, vilket är ekonomiskt och miljömässigt ohållbart.
På Nordic Behaviour Group blandar Erik Bohjort traditionell psykologi med kvantanalysens precision. Med en passion för att boosta vår psykologiska kapacitet, inspirerar han individer och organisationer att verkligen omfamna storskalig beteendeförändring.

Dyk ned i en fascinerande föreläsning med Erik Bohjort, som gått en ovanlig väg inom psykologins värld. Från kliniska utmaningar till banbrytande projekt som förbinder nya psykologiska förklaringsmodeller med klimatomställningar. Erik kommer att dela med sig av insikter och erfarenheter från sina unika och häftiga projekt. För dig som psykologistudent erbjuder detta en glimt av de oändliga möjligheterna inom yrket. Missa inte chansen att bli inspirerad och utmanad att tänka utanför boxen!
OBS: Denna föreläsning kommer hållas på engelska

POFU is a non-profit organization that aims to give adolescents more knowledge about mental health. We teach middle school and high school students how our thoughts and feelings work together and affect us, how we can take better care of our mental health, how we can be a good friend for someone who’s going through a hard time, and where we can find the help we need if we are having a hard time ourselves. POFU’s goal is to normalize common struggles among adolescents, while not undermining mental health issues. 

In this lecture, I would like to tell you about POFU, and share with you our experience of working preventively with mental health and adolescents. I also want to talk about why working preventively is a sustainable and very important way of approaching the problem of increasing mental health issues that we see in our part of the world.
Du kommer att bjudas in till en diskussion kring vad kärlek är, vad parförhållanden fyller för funktion och vad det är som gör att vissa par håller ihop medan andra går isär. Fredric kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring hur relationer utvecklas, vilka utmaningar som finns för den som söker en långvarig relation och hur man undviker att falla i de vanligaste fällorna.
OBS: Ljudupptagning/bilder är ej tillåtna under denna föreläsning! 

Elisabet driver projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet i samarbete med kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet. Kvinnorna är anställda i projektet som forskningsassistenter. 

”Vi kommer att berätta om hur vi jobbar med samskapad forskning, från att skriva vetenskapliga artiklar till opinionsbildning och driva projekt”.
Veronica Jones Piltz har en bakgrund som psykolog inom BUP öppenvård, samt vuxenpsykiatrin. Hon är speciellt intresserad av neuropsykiatri och i synnerhet autism. Carl Magnusson gjorde sin PTP på BUP KID och har sedan fortsatt som legitimerad. 

Psykologer träffar transpersoner i olika sammanhang i vår yrkesutövning. I media pågår en känsloladdad debatt om unga transpersoner och transvården som påverkar förståelsen för patientgruppen. Därför är det viktigt för framtida psykologer att veta mer om hur behoven ser ut hos dem som söker vård och vad vi kan göra. 

Vad innebär könsdysfori? Hur bemöter vi dessa patienter bäst och vad kan vården göra för att hjälpa dem må bättre? I vården möter vi både patienter som är välfungerande och bara behöver hjälp med sin könsdysfori och de som har en komplex livssituation och flera samtidiga psykiatriska tillstånd.
Triggar Tiktok ätstörningar? Kan man självdiagnostisera sig med hjälp av appen? Hur behöver jag som blivande psykolog förhålla mig till Tiktok? 

Det är lätt att spendera mycket tid på Tiktok men hur appen påverkar oss är inte lätt att veta. Det finns information på Tiktok gällande psykisk hälsa och ohälsa, diagnoser och psykologi, men stämmer informationen? 

Föreläsningen innefattar mina erfarenheter att vara psykolog på Tiktok, självdiagnostisering, ”pro-ana” begreppet, journaler som blir offentliga på Tiktok, farorna jag ser med Tiktok men också alla fördelar med appen!
Patrik och Bo diskuterar deltagarnas etiska frågor och dilemman. Skicka in eventuella frågor och dilemman till PS23 i god tid så de hinner förbereda sig. 
Under 60- och 70-talet svepte en våg av idéer om en mer demokratisk barnuppfostran över världen. I Sverige kulminerade denna rörelse år 1979, då landet blev det första som förbjöd barnaga. 

Denna utveckling inspirerades av filosofen Hannah Arendts tankar om autonomi, pluralism och kreativitet som en motpol till auktoritära system. Än i dag får hennes verk ”Ondskans banalitet”, om nazismens grymheter under andra världskriget, debatten om barnuppfostran att flamma upp. Frågan är: Om barn främst lär sig att lyda auktoriteter istället för att tänka själva, riskerar de då inte att som vuxna bli marionetter åt totalitära regimer? 

Hannah Arendts tankar påminner oss om begreppet social hållbarhet, som tyvärr inte får lika mycket uppmärksamhet som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Tänk om Europas länder varit mer socialt hållbara år 1939, då hade risken för krigsutbrott sannolikt varit lägre. 

Denna reflektion väcker frågor om vilken roll fostran spelar för att skapa en socialt hållbar värld. Hur kan samhället, skolan och föräldrar tillsammans bidra till uppväxtvillkor för barn som bygger på autonomi, medkänsla och respekt för olikheter? Och vilken viktig roll kan psykologer spela i denna avgörande process?
De flesta könsskillnader i kognition och beteende är små och kan i de flesta fall inte användas för att i någon större utsträckning differentiera mellan män och kvinnor. Har dessa skillnader någon betydelse? Påverkar de något? Varför uppstår de? Vad är förklaringen? 

Föreläsningen kommer kortfattat gå igenom förekomst, förklaring, och betydelse av könsskillnader i kognition och beteende
Poul är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare som utbildat psykoterapeuter i såväl Sverige som internationellt sedan början på 2000-talet.

Schematerapi integrerar KBT med utvecklingspsykologi och är en evidensbaserad modell för behandling av svåra relationsproblem. Klienter med relationssvårigheter har ofta dåliga erfarenheter av sina nära relationer under uppväxten, vilket kan göra det svårt att känna tillit. För att skydda sig från att känna sig sårad, utnyttjad eller att bli övergiven kan personen tillgripa olika skyddsstrategier, som i sin tur kan skapa nya problem. Strategierna handlar om allt från att agera undvikande, att vara överdrivet anpasslig och bekräftelsesökande, till att agera dominant och kontrollerande. Klienter med relationsproblem kan vara en utmaning i terapirummet och utgör en riskfaktor för psykologer att själva utveckla psykisk ohälsa. Den här föreläsningen ger dig en kort introduktion till schematerapi med ett särskilt fokus på att förstå dina egna triggers i terapirummet och potentiella fallgropar som verksam psykolog.
I föreläsningen ges en översikt om utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, UNF (även kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som autism, adhd, språkstörning och inlärningsstörning. Som psykologer kommer vi regelbundet möta personer som har UNF och som även har samsjukliga tillstånd. Anpassning i behandlingar och bemötande behöver alltid göras i mötet med personer som har olika UNF. Att utreda UNF är ett eget kompetensområde som kräver hög kompetens om utvecklingspsykologi, kognitiva funktioner och funktion i vardagen. Området är idag synnerligen styvmoderligt behandlat och reducerat till några få test.
Mental hälsa har seglat upp som en av de främsta hälsoproblemen globalt. Ni får först en kort presentation av Psykologer utan gränser (PUG) och en genomgång av några av de utmaningar som finns inom global mental hälsa just nu. Därefter har vi en workshop där vi tillsammans funderar och diskuterar hur psykologisk kunskap kan bidra till att belysa och eventuellt bidra till att lösa dessa olika utmaningar. Ni väljer en utmaning, eller går runt och deltar eller lyssnar på flera. På 45 minuter hinns ingen fördjupning med, men vi utlovar ett utvidgat perspektiv på psykologi! 

Sofie Dahlman som föreläser är Leg. psykolog med magister i global hälsa. Hon är yrkesverksam psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri och psykologkonsult för Globalpsykologerna sedan många år samt styrelsemedlem i PUG. Sofia Isaksson och Linn Larsen är psykologstudenter och styrelsemedlemmar i PUG.
Välkomna!
Utöver sin professorstjänst är Gerhard Andersson också knuten till Karolinska Institutet och jobbar även som psykolog i hörselvården, främst med tinnitus och ljudkänslighet. Han forskar om internetbaserad behandling för olika problem (t.ex. ångest, depression, stress), samt även om tinnitus och en del andra områden som religionspsykologi och kognition. 
Se www.gerhardandersson.se

I mitt föredrag kommer jag berätta om hur det är att samtidigt jobba som forskare och praktiskt som psykolog. Jag kommer att ge flera exempel samt även lyfta fram hur klinik och forskning kan berika varandra. Utmaningar och hinder kommer även att tas upp, inte minst de administrativa krav som i stigande grad ställs på oss psykologer och forskare.

Återhämtning och att ta hand som sin egen hälsa är viktigt. Jag kommer att ge några exempel men även problematisera kring risker med att ta på sig för mycket även i fritiden. Vad gäller arbete kommer jag ta upp hur värdefullt det kan vara med internationella samarbeten och kontakter utanför Sveriges gränser.
Lågaffektivt bemötande har revolutionerat sättet vi ser på och hanterar beteendeproblem, inte minst i verksamheter med mycket beteendeproblem som slutenvård och LSS. Metoden baseras på neuropsykologi och har en humanistisk utgångspunkt. Föreläsningen utgår från föreläsningens forskning om förhållningssätt och täcker även praktisk metod.
Utöver sitt forskningsarbete vid KIND är Tatja chef för forskning och utbildning vid Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Föreläsningen kommer handla om:
• Stigma, självstigma och anhörigstigma 
• Negativa effekter av ett icke-inkluderande samhälle 
• Kunskap är makt! 
• Så kan vi minska stigma genom psykoedukation
Klimatkrisen är den samhällsfråga som oroar unga mest i Sverige idag. De kommande åren kommer vi som psykologer oundvikligen möta unga med alla möjliga typer av känslor kopplade till klimatet. Hur ska vi hantera det? Vad har vi för verktyg och metoder att jobba efter? Och vad är egentligen det bästa sättet att hantera sina egna klimatkänslor på? 

Projektet Terra-pi kommer i denna workshop lära ut grundläggande klimatpsykologi och du får testa på övningar ur deras metodbank!